بارم

باسمه تعالي

سازمان آموزش وپرورش  شهرستان قزوين

آزمون درس علوم زمين 1   دبيرستان فاطمیه       آموزش وپرورش  شهرستان قزوين ناحيه1

نام ونام خانوادگي :        كلاس :          تاريخ :  21  /10/84        وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

5/0

کیمبرلیت چه ترکیبی داشته و ذکر کنید که این مواد گواه خوبی برای اثبات چه مطلبی می باشند؟

 

1

5/0

در ساعت  9  به وقت لندن ، در شهری که طول جغرافیایی 30درجه غربی دارد ،  ساعت چند است؟

 

2

5/0

   در نواري حدود ------- و --------- نسبت به مركز سطحي زمين لرزه گسترده

 

   است.pمنطقه سايه امواج

3

75/0

 الف- آونگ فوکودر قطبین حرکت زمین رابهتر نشان می دهد یا استوا؟

 

 ب - آیا با آونگ فوکو می توان جهت چرخش زمین را دریافت؟

4

75/0

 الف - از اثر دوپلر براي اثبات كدام يك از حركات زمين استفاده مي شود؟

 

ب – محور زمین ، نسبت به خط عمود بر صفحه مدار آن به دور خورشید ، ............ درجه انحراف دارد. 

5

1

توضیح دهید که چه عواملی در ایجاد خاصیت مغناطیسی زمین دخالت دارند؟

 

 

6

1

امواج حاصل از زمين لرزه چه اطلاعاتي را از لايه هاي دروني زمين در اختيار زمين شناسان قرار مي دهند؟

 

7

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1- موار سازنده ی آستنوسفر به چه حالتی در آمده اند؟ چرا؟

 

   2- چرا سرعت امواج طولی در هسته داخلی بیشر از هسته خارجی است؟

 

8

1

الف-  گانگامو پتريس از چه گروهي از جانداران بوده واز چه لحاظ داراي اهميت است؟

 

ب- تشكيل كوههاي زاگرس را حاصل بر خورد ورقه ---------- به ---------- مي دا نند.

 

9

1

الف هرچه از محل رشته کوههای اقیانوسی دورتر شویم سن و ضخامت رسوبات دچار چه  تغییراتی می شوند؟

ب هولمز عامل حرکات صفحات لیتوسفری را به چه چیزی نسبت می داد؟

 

10

1

در اثر برخورد دو صفحه لیتوسفری که یکی از آنها پوسته قاره ای و دیگری پوسته اقیانوسی باشد:

الف کدامیک از این صفحات دچار فرو رانش می شود؟

ب ترکیب ماگما ها در اثر ذوب بخشی از چه انواعی می باشد ؟

ج نوع آتشفشانهای ایجاد شده را تعیین کنید.

 

11

1

الف - امواج زمین لرزه از چه لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند؟

 

12

1

کمربند آلپ هیمالیا برکدام کوههای جوان منطبق می با شد؟

 

13

1

 مفاهیم زیر را بطور مختصر شرح دهید:

الف- مرحله فومرولی

:

ب- تفرا:

 

 

14

1

 نوع مخروط و ترکیب مواد سازنده ی مخروط را در هر یک از کوههای آتشفشانی :

( الف –کیلوآ  ب – اتنا   )مشخص نمایید.

 

 

15

1

  الف دو عامل مهمی که در فرآیند های ساختمانی مورد بررسی قرارمی گیرند را نام ببرید.

 

   ب عامل اصلی تغییر شکل در سنگ ها چیست ؟ مواد الاستک چه خصوصیتی دارند؟

 

 

16

1

 الف - اهمیت مطالعه ی درزها و گسل ها درچه مواردی است.(دو مثال  ذکر شود.)

ب دو فرآیند دخالت کننده دریجاد کوهها را نام ببرید.

موفق و پيروز باشيد.                

 

 

17

 

بارم

باسمه تعالي سازمان آموزش وپرورش ناحيه1  شهرستان قزوين 

آزمون درس علوم زمين 1 دبيرستان رسالت        

نام ونام خانوادگي :          كلاس :          تاريخ :    /10/87          وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

1

اراتوستن برای اثبات کروی بودن شکل  زمین دونظریه داشت ، این دو نظریه کدامند؟

 

 

 

1

1

الف - شهري داراي طول جغرافيايي 60 در جه شرقي است اگر در اين شهر ساعت 17 باشد ‏ در شهري كه در  طول جغرافيايي30 درجه غربی واقع شده است ساعت چند می باشد؟

 

 

ب - آونگ فوکودر قطبین حرکت زمین رابهتر نشان می دهد یا استوا؟

 

2

1

الف -  میانبارها چرا دارای اهمیت می باشند ؟

 

ب – با توجه به چه شواهدی می توان تا حدودی به ترکیب کلی زمین پی برد؟

 

 

3

1

  دیناموی خودالقا را تعریف نموده وبنویسیدکه چرا در بعضی از مواقع وارونگی مغناطیسی برای قطبین زمین وجود داشته است؟

 

 

        

 

4

1

دانشمندان انتظار ندارند که مواد تشکیل دهنده ی هسته از سرب و طلا باشد ، به نظر شما این مسئله را با چه شواهدی می توان توضیح داد ؟

 

 

5

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1- اهمیت وجود آستنوسفر درچه مواردی است؟

 

2- نام انفصال موجود در بين  گوشته و هسته چيست ؟

              

3- هالیت چه نوع ناهنجاري گرانشي از خود نشان مي دهد؟

 

6

1

دریاهای باقیمانده از دریای تتیس کدامند؟اندازه گیری وسعت اولیه این دریا از چه طریقی امکان پذیر می باشد؟

 

 

7

1

الف-چه موادی را قطب نمای فسیل می دانند؟ وبنویسید  اهمیت آنها در زمین شناسی چیست؟

 

 

ب - وجود نقطه ی داغ دراقیانوس آرام چه اهمیتی برای زمین شناسان می تواند داشته باشد؟

 

8

1

نتيجه حركت صفحات از نوع امتداد لغز چه مي باشد ؟ توزو ویلسون با مطالعه این نوع از حرکات صفحات به چه موارد مهمی دست یافت؟

 

 

 

 

9

1

امواج دروني یک زمین لرزه کدامند ؟چرا اثر تخريبي امواج سطحی نسبت به امواج دروني یک زمین لرزه بیشتراست؟

 

 

 

10

1

 الف -  دامنه نوسانات امواج زمین لرزه ای با بزرگی  5 ریشتر را تعیین نمایید.

 

 

 ب - چگونه میزان بزرگی زلزله به شدت آن می تواند تأثیر داشته باشد؟

 

 

 

12

1

انواع مواد موجود در آشیانه ماگما کدامند؟

 

 

13

1

الف - دركدام يك از فعاليت هاي آتشفشاني مخروط سوزنی ایجاد می شود ؟چرا؟

 

 

ب - چگونه فعالیت آتشفشانی می تواند بر نوع آب و هوا تأثیر داشته باشد؟

 

 

 

1

الف - دو نوع ساخت صفحه اي را نام ببريد.

 

 

   ب - مواد داراي حالت پلاستيك به چه موادي گفته مي شود ؟

 

 

14

1

مفاهیم زیر را بطور مختصر شرح دهید:

 الف - زاویه میل

 

 

 ب – گسل معکوس

 

 

موفق و پيروز باشيد.              

15

 

 

بارم

باسمه تعالي

آزمون درس علوم زمين 1   دبيرستان ریحانه        ناحيه1 آموزش وپرورش  شهرستان قزوين 

نام ونام خانوادگي :          كلاس :          تاريخ :    /10/84           وقت : 80 دقيقه         دبير : شمس

رديف

5/0

الف - مقدار شدت گرانش را توسط چه چیزی اندازه می گیرند؟کیمبرلیت ها هاچه تركيبي دارند؟

 

 

1

5/0

شهري داراي طول جغرافيايي 60 درجه شرقي است اگر در اين شهر ساعت 17 باشد ‏ در شهري كه در  طول جغرافيايي30 درجه غربی دارد ساعت چند است؟

 

 

2

5/0

  منطقه سایه امواج طولی در نواري حدود ------- و --------- نسبت به مركز سطحي زمين لرزه گسترده است.

 

3

75/0

الف - در زمستان نیمکره شمالی ، چرا با آنکه زمین به خورشید نزدیکتراست هوا سرد است؟

 

ب –چرا در تابستان ، روزها بلند وشبها کوتاه است؟

 

 

4

75/0

الف – اراتوستن دو مسئله را در مورد زمین بررسی کرد آن دو مورد کدامند؟

 

 ب - در چه زمانی از ستاره ای رنگ آبی به زمین می تابد؟

5

1

مفاهيم زير را بطور مختصر شرح دهيد:

 الف -  ميانبار:

   

 ب- منطقه سايه امواج:

 

 

6

1

الف - مواد تشکیل دهنده ی آستنوسفر چه حالتی دارند؟ چرا؟

 

ب – چرا به منطقه آستنوسفر ناحیه کم سرعت نیز نام داده اند؟

 

7

1

به موارد زير پاسخ كوتاه بدهيد :

 1 - چرا گفته می شود به همراه آهن در هسته ،  نیکل نیز وجود دارد؟

 

 2- نام انفصال موجود در بين گوشته و هسته چيست ؟

              

3-  چگالي نسبي مواد تشكيل دهنده پوسته قاره ای چقدر است؟

 

4- هالیت چه نوع ناهنجاري گرانشي از خود نشان مي دهد؟

 

8

1

الف-  خشکی اولیه به چه نام معروف بوده وهندوستان جزء كدام خشكي بوده است؟

 

 ب -  ذرات مانیتیت دار درچه زمانی نمی توانند جهت میدان مغناطیسی را نشان دهند؟چرا؟

 

 

9

1

 در اثر برخورد دو صفحه لیتوسفری که هردو پوسته اقیانوسی دارند ، چه پدیده هایی بوقوع می پیوندد؟

 

10

1

فرضیه هری هس در ارتباط با چه پدیده ای بود؟ در مورد نظر او مختصری توضیح دهید.

 

 

 

11

1

الف – کدام گروه از امواج زمين لرزه اثر تخریبی زیادی دارند؟ چرا؟

 

 ب - این گروه از امواج زمين لرزه چگونه ایجاد می شوند؟

 

 

12

1

  الف – دامنه نوسانات امواج در زمین لرزه ای که بزرگی5  ریشتری را با دامنه نوسانات امواج زلزله با بزرگی 7 ریشتری مقایسه نمایید.

 

  ب - چرا در زمانيكه شدت زلزله بررسي مي شود نام محل مورد نظر بايد ذكر شود ؟

 

 

13

1

الف به چه موادی خاکستر آتشفشانی گفته می شود؟

 

ب- سرعت حرکت جریان گدازه پس از خروج از دهانه آتشفشان به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

14

1

الف - كدام يك از فعاليت هاي آتشفشاني نابودي جانداران را در پي دارد ؟ چرا ؟

 

ب – سال بدون تابستان برای چه کشوری پیش آمد ؟ چرا؟

 

 

15

1

نوع واکنش سنگ ها در برابر تنش به چه عواملی بستگی دارد؟

 

 

16

1

الف – مشخصه های یک گسل کدامند؟

 

ب – گرابن چیست؟

 

موفق و پیروز باشید.          

 

 

17

 

+ نوشته شده توسط گروه زیست و زمین در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ و ساعت |